Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Kunstwerk: kunstwerken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde kunstwerken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een kunstwerk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een canvas, doek, papier, en/of in digitale vorm.
Kunstenaar: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Kunstenaar en een Wederpartij,  inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte/ Prijsbepaling
Na je wensen en de mogelijkheden samen te hebben besproken, ben jij degene die de prijs mag bepalen. Ik zal binnen twee werkdagen reageren. Deze reactie is vrijblijvend en ik behoud het recht om nee te zeggen om misbruik te voorkomen. Pas bij het ondertekenen van een contract zullen we ons aan elkaar committeren.

4. Factuur en betaling
De betaling dient maximaal 14 dagen na het ontvangen van de factuur te worden voldaan.

5. Levering
Het kunstwerk wordt aangeleverd, op het moment dat de betaling in goede orde is ontvangen. Tevens zullen de leveringsovereenkomsten worden vastgelegd in het contract.

6. Klachten
Indien er klachten zijn, dan hoor ik dat zo spoedig mogelijk. Dan zullen we samen tot een passende oplossing komen.

7. Auteursrecht en eigendomsrecht
7.1 Het auteursrecht van de kunstwerken zal bij The Palette blijven. Dit betekent dat The Palette de kunstwerken onbeperkt in tijd, wijze, context en omvang openbaar mag maken, kan verveelvoudigen, commercieel gebruiken en publiceren, b.v. op deze website.
7.2 The Palette zal gebruik altijd zorgvuldig met je bespreken, opdat jij ook comfortabel bent met de kunstwerken die eventueel gepubliceerd worden door The Palette.

8. Naamsvermelding
Bij verspreiding van de geleverde kunstwerken op publieke media (lees: websites, social media), dan zal altijd The Palette als auteur worden vermeld.

9. Aansprakelijkheid Kunstenaar
De Kunstenaar is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Kunstenaar of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

10. Rechts- en forumkeuze
10.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
10.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Kunstenaar en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.